نمایش یک نتیجه

دستگاه ضدعفونی‌کننده سطوح محیط

توضیحات ضدعفونی محیط با اشعه UV: -کشتن انواع پاتوژن ها و میکروارگانیسم‌های سطوح و فضا -کاهش هزینه‌های بیمارستانی برای ضدعفونی